• Čeština
 • Slovenština

Podmienky používania

Zmluvné podmienky upravujúce užívanie internetové aplikácie Pricing Audit

Zmluvné strany

 1. Bidding Fox technologies, s.r.o., Pavlovská 502/12, 623 00 Brno, IČO: 04677200, (ďalej iba "prevádzkovateľ")
 2. Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá si objednáva služby u poskytovateľa za použitie ustanovení týchto podmienok (ďalej iba "užívateľ").

Preambula

Nasledujúci text je "zmluvnou dohodou", ktorej odsúhlasením sa užívateľ internetovej aplikácie Pricing Audit (ďalej iba "užívateľ" či "užívatelia") zaväzuje dodržiavať pravidlá v nej stanovené (ďalej iba "zmluvná dohoda"). V prípade porušenia zmluvných dohôd ktorýmkoľvek užívateľom môže prevádzkovateľ internetovej aplikácie Pricing Audit uplatniť opatrenia obsiahnuté v tejto zmluvnej dohode.

Predmet zmluvy

 • Predmetom zmluvy je poskytnutie licencie, prípadne podlicencie na využívanie aplikácie Pricing Audit, čo je služba slúžiaca k optimalizácii inzercie na vyhľadávačoch tovaru.
 • Know-how obsiahnuté v internetovej aplikácii Pricing Audit je súčasťou obchodného tajomstva a je chránené autorským zákonom.

Práva a povinnosti

 • Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje užívateľovi licenciu na použitie internetovej aplikácie Pricing Audit.
 • Užívateľ nie je oprávnený vykonávať zmeny v aplikácii alebo ju upravovať.
 • Užívateľ je povinný využívať aplikáciu Pricing Audit v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito licenčnými podmienkami.
 • Technické chyby, námety a pripomienky k fungovaniu aplikácie Pricing Audit môže užívateľ posielať emailom na adresy podpora@pricingfox.cz, alebo vložiť na stránky https://forum.mergado.cz/, https://forum.mergado.com/.
 • Užívateľ berie na vedomie, že vložené informácie môžu byť poskytnuté tretím stranám - vývojárom aplikácií v Mergado Store. Informácie o týchto aplikáciách sú dostupné na stránke https://store.mergado.com/.

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné zhrnutie

Spoločnosť Bidding Fox technologies, s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami (alebo pre prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením tejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

 1. Totožnosť a kontaktné údaje správcov
  • Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Bidding Fox technologies, s.r.o. so sídlom Pavlovská 502/12, 623 00 Brno, IČO: 04677200 (ďalej iba ako "správca").
  • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Pavlovská 502/12, 623 00, Brno, adresa elektronickej pošty podpora@pricingfox.cz.
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 2. Právny základ spracovania osobných údajov
  Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím tejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej Iba "nariadenie");
  • splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.
 3. Účel spracovania osobných údajov
  • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením tejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
  • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadení.
 4. Doba uloženia osobných údajov
  • Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Ďalší príjemcovia osobných údajov
  • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce pre správcu v súlade s pokynmi správcu (spracovatelia osobných údajov) účtovné a daňové služby, osoby zabezpečujúce pre správcu technické služby, vrátane prevádzky software a ukladanie dát, a vývojári aplikácií pre platformu správcu.
  • Príjemcovia Vašich osobných údajov pre plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, kedy tak správcovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
  • Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii, a to s výnimkou odovzdania Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických spoločnosti Zendesk, Inc., so sídlom 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103. Spoločnosť Zendesk, Inc. je certifikovanou osobou v rámci štítu EU-USA na ochranu súkromia podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EU) 2016/1250 z 12. júla 2016 vydaného podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovedajúcej úrovni ochrany poskytovanej štítom EU-USA na ochranu súkromia.
  • Správca môže využiť nástroje tretích strán sídliacich v EU: UAB "MailerLite", so sídlom J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania.
 6. Práva dotknutej osoby
  • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
  • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu splniť.

Záverečné a ostatné ustanovenia

 • Táto zmluvná dohoda a všetky právne vzťahy na základe tejto zmluvnej dohody vzniknuté sa riadi platnými právnymi predpismi Českej republiky.
 • Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvnej dohody medzi poskytovateľom a užívateľom budú riešené dohodou strán. V prípade, že dohoda nebude možná, dohodli sa zmluvné strany, že pre riešenie sporov bude príslušný Krajský súd v Brne.
 • Poskytovateľ si do budúcnosti vyhradzuje právo na zmenu licenčných podmienok. Tieto zmeny je povinný ohlásiť užívateľovi.
 • Užívateľ používa aplikáciu Pricing Audit na vlastné nebezpečenstvo. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti alebo v dôsledku používania aplikácie Pricing Audit.